نیایش پرستش و احترام به کسی ، دعا همراه با تضرع و زاری